Friday, August 12, 2011

Dog Days of Summer!


Happy beautiful Friday everyone!
Phew - am I GLAD it is finally here, because I am so ready to be LAZY. heehee!
I hope you find time to join in on our new challenge at Raise The Bar celebrating the "Dog" Days of summer! Create a card using any dog image. This happens to be one of my all time favorite pooch images, featuring Oliver from TGF:


I wanted it simple, but I kept asking DH, "Is this okay? Is this okay?" lol! I didn't want to look like I didn't put any effort, so I focused on coloring and decided to do a one layer card. Easy to mail, and I really like the clean background.
You can see the other adorable samples with the cutest pooches here on the RTB blog. Come join in on the fun for your chance to be a Guest Bar-Tender!
Have a BEAUTIFUL day everyone, thank you so much for your friendship!

6 comments:

Thanh Vo said...

Sooo sweet Joni. <3

Claudia said...

Ack! I LOVE this Joni! Hugs

Rhonda Miller said...

Wow, I just love your card. TFS.

Leanne said...

Hi Joni,
Love this!! Fabulous coloring and the CAS of ur card is wonderful. The eye focuses on the ur wonderful coloring and I think you accomplished it perfectly.
TFS!! Have a gr8 weekend.

Wanda Cullen said...

Simple is best because you wouldn't want to detract from this ADORABLE image and your FABULOUS coloring! Hope your busyness is settling down for you...it really is a busy time but imagine your children will be going back to school soon.

Anonymous said...

Lek niesie [url=http://www.ninaricci.pl]Perfumeria internetowa[/url] redukcja absorbowania podwaliny tluszczowych za spraw¹ cz³owieczy stworzenie. Owo na cacy nowy œrodek gwoli pensjonareczek, które chc¹ odchudziæ siê natomiast ukoñczyæ na milszy kierunek posi³ków. Œrodek ten umo¿liwia podwy¿szyæ skutecznoœæ odchudzania o 45 % w zestwieniu z u¿yciem [url=http://www.perfumeryjna.pl]Perfumeria[/url] jedynie diety natomiast æwiczeñ fizycznych. Farmaceutyk tamten uzyskasz w aptece internetowej. Zapraszamy do czynnej online taniej apteki internetowej po farmaceutyki i po dane o œrodkach. Fury st¹d alli Wyró¿niamy sami posiad³oœci¹ wyp³atê leków zaœ ano w³oœci¹ satysfakcjê zwiedzaj¹cych paginê. Apteka internetowa istnieje jak¹œ spoœród siedmiu w najwy¿szym stopniu rozpoznawalnych oraz dystynktywnych siê portali zapewniaj¹cych zaopatrywanie wyników farmacetycznych.Musimy daæ zobaczyæ aktualnie trzy typy prepratów. Polska apteka o której piszemy dzia³a w strategia bezawaryjny i promieniuje [url=http://www.onelifefestival.pl/2011/01/perfumeria-kokai/]Perfumeria[/url] farmaceutyki w ci¹gu ledwo jednego dnia od chwili momentu przyrz¹dzenia twojego zapotrzebowania. Przed momentem spoœród tego realizuje nadzwyczajne [url=http://www.perfumeria.tm.pl]Perfumeria[/url] taksacji pacjentów. Na cienki brzuszekJest do licha i trochê suplementów diety na wyszczuplenie. A¿ do donios³ych nale¿¹ te obejmuj¹ce w zestawie l-karnitynê, jednakowo¿ rzeczwiœcie sprawdzonym natomiast i wykazanym postêpowaniem byæ mo¿e zaakceptowaæ siê wy³¹cznie alli posiadaj¹cy tzw.orlistat.Sposób od¿ywiania siê wprawdzie i æwiczenie fizyczne w du¿ym stopniu predestynuj¹ o nieskazitelnym zegnaniu [url=http://www.perfumeria.tm.pl]Perfumeria internetowa[/url] powagi.Na menopauzêMenopauza istnieje czasami, kiedy krwawienie zaprzestaje, natomiast jajniki ca³kowicie ustaj¹ wyzwalaæ jajeczka. Na menopazuê energiczne s¹ takie amalgamaty podczas gdy diohespan max, diosminex zawieraj¹ce diosminê. Chronos menopauzy wprawdzie nie znamionuje w celu twarzy pieknej katastrofy oraz trzeba z ni¹ siê zmierzyæ.